همه باید یاد بگیرند چگونه کد بنویسند، این با آنها یاد می‌دهد که چگونه فکر کنند...

برنامه نویسی == تفکر